[Cánh diều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 65: iên, iêt

0

1. Làm quen

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 65: iên, iêt

Hướng dẫn:

Quan sát các bức ảnh các bạn thấy gì?

  • Bức ảnh thứ nhất là một cô tiên
  • Bức ảnh thứ hai là một tấm bản đồ Viêt Nam

2. Tìm từ ngữ ứng với mỗi hình (hình trang 118 sgk)

Hướng dẫn:

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 65: iên, iêt

3. Tập đọc: Tiết tập viết

Lớp Hà có tiết tập viết. Hà viết rất cẩn thận. Thế mà bạn Kiên xô bàn làm chữ “biển” của Hà xiên đi. Hà nhăn mặt. Kiên thì thầm: “Tớ lỡ mà”.

Hà chả giận bạn. Em viết thêm chữ “biển” thật đẹp. Cô nhìn chữ em, khen: “Chữ Hà đẹp lắm”.

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 65: iên, iêt

? Những ý nào đúng?

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 65: iên, iêt

Hướng dẫn:

Đọc lại bài tập đọc, chúng ta thấy ý đúng là:

b. Hà viết chữ xiên vì Kiên lỡ xô bàn.

c. Cô khen chữ Hà đẹp.