[Cánh diều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 64: in, it

0

1. Làm quen

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 64: in, it

Hướng dẫn:

Quan sát các bức ảnh các bạn thấy gì?

  • Bức ảnh thứ nhất là một chiếc đèn pin
  • Bức ảnh thứ hai là một quả mít

2. Hái quả trên cây, xếp vào hai rổ cho đúng:

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 64: in, it

Hướng dẫn:

Ta xếp quả vào hai rổ như sau:

  • Rổ có quả chứa tiếng có vần in là: nhìn, nín, tin, chín
  • Rổ có quả chứa tiếng có vần it là: thịt, vịt

3. Tập đọc: Cua, cò và đàn cá (2)

Cá hết, cò tìm cua. Cua nửa tin nửa ngờ. Cò dỗ:

– Hồ kia to lắm. Cua sẽ mê tít.

Cua để cò đưa đi. Cò gắp cua lên gò đất nhỏ. Nó mổ cua. Cua bèn giơ gươm, kẹp cổ cò. Cò van xin. Cua bắt cò đưa nó về hồ cũ.

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 64: in, it

? Sắp xếp các tranh theo đúng nội dung truyện

Hướng dẫn:

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 64: in, it