[Cánh diều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 58: ăn, ăt

0

1. Làm quen

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 58: ăn, ăt

Hướng dẫn:

Quan sát các bức ảnh các bạn thấy gì?

  • Bức ảnh thứ nhất là một chiếc chăn bông
  • Bức ảnh thứ hai là một đôi mắt

2. Tiếng nào có vần ăn? Tiếng nào có vần ăt?

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 58: ăn, ăt

Hướng dẫn:

Quan sát hình ảnh và nghĩa kèm bên dưới chúng ta thấy:

  • Tiếng có vần ăn là: sắn, khăn, lặn, trăn
  • Tiếng có vần ăt là: cắt, bắt, mặt.

3. Tập đọc: Ở nhà Hà

Nhà Hà có bà và ba má. À, có cả Hà và bé Lê nữa chứ.

6 giờ, Hà giúp má sắp cơm. Ba cho gà ăn. Bà rửa mặt cho bé Lê. Kế đó, cả nhà ăn cơm. 7 giờ, ba má dắt xe đi làm. Hà ra lớp. Bà đưa bé Lê đi nhà trẻ.

? Tìm từ ngữ hợp với chỗ trống?

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 58: ăn, ăt

Hướng dẫn:

  6 giờ 7 giờ
sắp cơm dắt xe đi làm
giúp má sắp cơm ra lớp
Ba cho gà ăn dắt xe đi làm
rửa mặt cho bé Lê đưa bé Lê đi nhà trẻ