Tiếng Anh lớp 3 The alphabet (B) trang 13 Explore Our World

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look and listen. Repeat.

(Nhìn và nghe. Nhắc lại.)

Bài 2

2. Listen and point. Say.

(Nghe và chỉ. Nói.)

Bài 3

3. Listen and sing.

(Nghe và hát.)

Bài 4

4. Look and listen. Repeat.

(Nhìn và nghe. Lặp lại.)

How do you spell your name? (Bạn đánh vần tên bạn như thế nào?)

M-I-A. Mia.

Bài 5

5. Ask and answer.

(Hỏi và trả lời.)

How do you spell your name? (Bạn đánh vần tên bạn như thế nào?)

T-R-U-N-G. Trung. 

Lời giải chi tiết:

A: How do you spell your name? (Bạn đánh vần tên bạn như thế nào?)

B: T-H-A-N-H. Thanh.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here