Tiếng Anh lớp 3 Classroom Language (B) trang 7 Explore Our World

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

 1. Look and listen. Repeat.

(Nhìn và nghe. Nhắc lại.)

write: viết

draw: vẽ

sing: hát

count: đếm

Bài 2

2. Listen, point and say.

(Nghe, chỉ và nói.)

Bài 3

3. Do. Guess and say.

(Diễn tả. Đoán và nói.)

Phương pháp giải:

Cách chơi: Một người sẽ diễn tả, một người nhìn, đoán và nói đó là hành động gì.

Sing! (Hát!)

Write! (Viết!)

Draw! (Vẽ!)

Count! (Đếm!)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here