Giải Bài 4.40 trang 35 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng cao

1

Giải bài 4.40 trang 35 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng cao. Dẫn ra phản ứng oxi hóa – khử trong đó:

Bài 4.40 trang 35 SBT Hóa học 10 Nâng cao

Dẫn ra phản ứng oxi hóa – khử trong đó:

a) Nguyên tử kim loại là chất khử.

b) Ion kim loại là chất khử.

c) Ion kim loại là chất oxi hóa.

Giải 

\(\eqalign{
& a)\,\,Mg + 2HCl\,\, \to \,\,MgC{l_2} + {H_2} \cr
& b)\,\,2FeC{l_2} + C{l_2}\,\, \to \,\,2FeC{l_3} \cr
& c)\,\,F{e_2}{O_3} + 3CO\,\, \to \,\,2Fe + 3C{O_2} \cr} \)