Giải Bài 4.1 trang 31 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao

4

Giải bài 4.1 trang 31 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Trong thành phần phân tử chất hữu cơ nhất thiết phải có

Trong thành phần phân tử chất hữu cơ nhất thiết phải có

A. nguyên tố cacbon và hiđro

B. nguyên tố cacbon.

C. nguyên tố cacbon,hiđro và oxi.

D. nguyên tố cacbon và nitơ.

Giải :

Chọn đáp án B.